Uit voorraad leverbaar

Alles eigen productie

Gerecycled kunststof

Hoge kwaliteit, lage prijs

Algemene Voorwaarden

Metaplastics B.V. voor www.kleerhangerstore.nl

Op deze algemene voorwaarden is artikel 6:227c lid 1 BW niet van toepassing.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onder www.kleerhangerstore.nl  wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:

 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, METAPLASTICS BV;
 • statutair gevestigd te Pijnacker, Nederland;
 • kantoorhoudende op het adres:

Katwijkerlaan 11
2641 PC  PIJNACKER
Nederland

 • Magazijn adres;

Katwijkerlaan 11
2641 PC  PIJNACKER
Nederland

 • Telefoonnummer: 015-3697233
 • Emailadres: info@kleerhangerstore.nl
 • Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 27224386
 • BTW-nummer: NL808919891B01
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij METAPLASTICS BV via www.kleerhangerstore.nl – en levering tussen METAPLASTICS BV en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door METAPLASTICS BV van de hand gewezen.
 2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.
 3. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door METAPLASTICS BV van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij METAPLASTICS BV.
 2. METAPLASTICS bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. METAPLASTICS BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
 4. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan METAPLASTICS BV te melden.
 5. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. METAPLASTICS BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt METAPLASTICS BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden METAPLASTICS BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van METAPLASTICS BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. METAPLASTICS BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de afronding van de bestelling kenbaar worden gemaakt.
 2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door METAPLASTICS BV niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien tussentijdse prijsverhogingen zijn doorgevoerd. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting METAPLASTICS BV te ontbinden.
 3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.
 4. METAPLASTICS BV kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien METAPLASTICS BV op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van METAPLASTICS BV gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 4 lid 1 bepaalde binden METAPLASTICS BV niet.

 

Artikel 6 – Levering

 1. METAPLASTICS BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan METAPLASTICS BV kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert METAPLASTICS BV enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal in principe niet worden uitgevoerd tenzij daartoe met koper nadere afspraken werden gemaakt.
 3. METAPLASTICS BV is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 4. METAPLASTICS BV zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat METAPLASTICS BV hiervan kennis heeft genomen bericht. METAPLASTICS BV is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij METAPLASTICS BV nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
 5. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat METAPLASTICS BV hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
 6. In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal METAPLASTICS BV de bedragen die de koper eventueel aan METAPLASTICS BV betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 7. Het risico van de producten rust bij METAPLASTICS BV tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 7 – Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

 1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper METAPLASTICS BV via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing.
 3. Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door METAPLASTICS BV aangegeven wijze zoals vermeld op de bestelsite www.kleerhangerstore.nl. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij METAPLASTICS BV.
 4. Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
 5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 6. METAPLASTICS BV zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. METAPLASTICS BV mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan METAPLASTICS BV heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft METAPLASTICS BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 8. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.,
 9. Het recht op ontbinding heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien toepasselijk, behoudt METAPLASTICS BV zich het eigendom voor van alle door METAPLASTICS BV geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door METAPLASTICS BV aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 2. De door METAPLASTICS BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan METAPLASTICS BV of een door METAPLASTICS BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin METAPLASTICS BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht METAPLASTICS BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan METAPLASTICS BV

 

Artikel 9 – Garantie en conformiteit

 1. METAPLASTICS BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan METAPLASTICS BV via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan METAPLASTICS BV te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 2 weken na ontdekking en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door METAPLASTICS BV aangegeven.
 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal METAPLASTICS BV de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
 4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van METAPLASTICS BV en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. METAPLASTICS BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van METAPLASTICS BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. METAPLASTICS BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is METAPLASTICS BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien METAPLASTICS BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van METAPLASTICS BV voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van METAPLASTICS BV.
 2. METAPLASTICS BV is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
 3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van METAPLASTICS BV, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is METAPLASTICS BV voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
 4. De aansprakelijkheid van METAPLASTICS BV en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van METAPLASTICS BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van METAPLASTICS BV aan haar uitgekeerde bedrag.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van METAPLASTICS BV ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@kleerhangerstore.nl of per telefoon worden gemeld bij METAPLASTICS BV, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij METAPLASTICS BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door METAPLASTICS BV binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 – Niet-consumentenkoop

 1. De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
  1. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
  2. Art. 4 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;
  3. Art. 6 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
  4. Art. 7 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
  5. Art. 9 lid 3 inzake herstel en vervanging.

 

Artikel 14 – Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij METAPLASTICS BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van METAPLASTICS BV. METAPLASTICS BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. METAPLASTICS BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Op alle overeenkomsten tussen METAPLASTICS BV en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De Rechtbank binnen het arrondissement Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen METAPLASTICS BV en koper, tenzij METAPLASTICS BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

METAPLASTICS BV – WWW.KLEERHANGERSTORE.NL    2017